logo-snn

Forening

logo-slider

Foreninger er også velkomne som kunder i sparekassen

For at din forening kan blive kunde i sparekassen, kræves der en vis tilknytning til sparekassen. Dette kan f.eks. opfyldes ved at min. de personer, der kan disponere på foreningens konto, er helkunde i sparekassen.


Sparekassen er berettiget men ikke forpligtet til, at opsige kundeforholdet, hvis ovenstående ikke er opfyldt.

Nedenfor kan du få mere information om det, at etablere en forening eller de løbende aktiviteter og forpligtelser, der som regel følger med.


Inden foreningen kan oprette en konto i sparekassen skal følgende indsendes til sparekassen:

* Regnskab / Budget

* referat af generalforsamlingen  (underskrevet af referenten)

* vedtægter

* konstituerende bestyrelsesmøde  (underskrevet af bestyrelsen)

* legitimation på alle bestyrelsesmedlemmer 

* udskrift fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen (cvr-register)


Foreningen skal uopfordret umiddelbar efter konstituerende bestyrelsesmøde indsende

* regnskab

* referat af generalforsamlingen (underskrevet af referenten)

* konstituerende bestyrelsesmøde (hvis der har været ændringer - underskrevet af bestyrelsen)

* legitimation på alle bestyrelsesmedlemmer (hvis der har været ændringer)

* nye vedtægter (hvis der er sket ændringer)


eller på sparekassens anmodning.


Gebyrer

Oprettelser af foreningskonto fra 3.000 kr. - 5.000 kr.
Reg. af nye bestyrelsesmedlemmer pr. bestyrelsesmedlem 500 kr.
Ændring af fuldmagtsforhold pr. fuldmagtshaver 500 kr.
Kontogebyr Op til 100 kr. pr. måned
Netbankgebyr150 kr. pr. kvartal

Rykkergebyr, opkræves såfremt:

 • Sparekassen skal rykke for materiale
 • Materialet er ufuldstændigt
 • eller ikke opfylder kravene
 Pr. time. Min. 500 kr. 

Foreninger anbefales at tegne i forsikring, der dækker indbrud mv. i netbank.

Ny forening

Ny forening? – sådan kommer I igang

Sådan stifter I en forening

Når I vil starte en forening, indkaldes mulige medlemmer til en stiftende generalforsamling, hvor det besluttes, hvad foreningens grundlag skal være (vedtægter).

Der kan evt. laves et udkast, som sendes ud inden mødet, så alle deltagere har mulighed for at forberede sig.


Der er altid en god idé at søge juridisk og regnskabsmæssig hjælp hos en advokat eller revisor inden foreningen stiftes eller vedtægterne vedtages.


Vedtægter er foreningens grundlov

Vedtægterne er de regler, foreningen skal ledes efter. De bør som minimum indeholde følgende 

 • foreningens navn og formål
 • regler for at være medlem
 • regler for generalforsamlingen
 • bestyrelsens råderum og tegningsregler
 • antal bestyrelsesmedlemmer
 • antal suppleanter
 • hvor længe de er valg
 • regler for hvordan foreningen kan opløses

Se et eksempel på, hvordan vedtægterne kan se ud HER >>>


Tegningsregler

Tegningsregler beskriver hvordan, der kan skrives under, når der skal indgås aftaler for foreningen – f.eks. oprettelse af en konto, netbank eller lign. Indeholder vedtægterne ingen tegningsregler, er det den samlede bestyrelse, der kan forpligte foreningen og indgå aftaler.


Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse. Det kan være en fordel at være et ulige antal medlemmer i bestyrelsen. Så er det nemmere at træffe beslutninger, hvis der skal stemmes om noget i bestyrelsen.


Bestyrelsens opgave er at

 • lede foreningen efter de rammer der er fastlagt på generalforsamlingen og gennemføre de beslutninger, der er truffet
 • sørge for at vedtægterne bliver overholdt
 • føre regnskab
 • indkalde til generalforsamling

Foreningen skal have et cvr.nr.

Det er en forudsætning, at foreningen har et cvr.nr. hvis I ønsker Nørre Nebel sparekasse som pengeinstitut.

Det er også en forudsætning for foreningen at have et cvr.nr. hvis I ønsker at søge tilskud fra kommunen, oprette

E-boks, Nemkonto eller MobilePay.


Cvr.nr. fås ved at gå ind på www.virk.dk og søg på ”Frivillig forening” Det er enkelt og gratis og så er I i gang.

Husk at forny cvr.nr. hvert 3. år. Ellers risikerer I, at det bliver slettet.

Årets gang i foreningen

Årshjulet i foreningen

Der er forskellige aktiviteter i løbet af året i foreningen alt efter, hvad der bliver aftalt på den årlige generalforsamling. Nogle punkter ligger dog mere fast – som f.eks. budgetlægning, årsregnskab og bestyrelsesmøder og generalforsamling.


Budgetlægning

Hvis I laver et budget, har I mulighed for løbende at følge op på at udgifter og indtægter følger, det I forventer. Og I har mulighed for at justere undervejs, hvis der er behov for det.

 

Årsregnskabet

Årsregnskabet er den økonomiske rapport over aktiviteterne i jeres forening. Det er bestyrelsen, der som udgangspunkt har ansvaret for regnskabet. 

Det kan også være en god idé, at have en revisor, som kan stå inde for, at I har lavet et regnskab, der opfylder de regler, der gælder for foreningen.


Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den bliver afholdt en gang årligt. I vedtægterne står der ofte indenfor hvilken periode generalforsamlingen skal afholdes. 


Det er en god idé at have en god dagsorden. Den kan f.eks. indeholde

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Godkendelse af regnskabet
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Gennemgang af årets aktiviteter
 • Eventuelle forslag, der skal stemmes om.

Der skal skrives referat under generalforsamlingen og det skal underskrives af bestyrelsen. 


Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder kan afholdes uden brug af særlige regler. Men bestyrelsen kan vælge en forretningsorden med rammer for hvor og hvornår, der skal være bestyrelsesmøder. Skriv altid et referat fra bestyrelsesmødet med alle bestyrelsesmedlemmers underskrifter.  

Kundekendskab - Foreninger

Kundekendskab – foreningskunde 

Ifølge loven om hvidvask er vi som sparekasse forpligtet til at kende til vores kunder. Det betyder bl.a., at vi skal indhente oplysninger om jeres forenings økonomi, samt i hvilket omfang I forventer at bruge sparekassen.


Derfor er det vigtigt, at I som foreningskunde eller kommende foreningskunde i Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn udfylder dette formåls- og omfangsskema fyldestgørende.


Har I spørgsmål, er I naturligvis velkomne til at kontakte sparekassen mandag-fredag fra 10.00-16.00 på telefon 75 28 84 00. 


UDFYLD KUNDEKENDSKAB - FORENINGSKUNDE >>>


Mobilbanken
Sparekassen Nr. Nebel og Omegn
GRATIS - i Play Butik
Vis