logo-snn

Ratepension

logo-slider

Hvad er en ratepension?

Hvis du ønsker at får din pensionsopsparing udbetalt over en årrække, er det en ratepension, du skal have.

 

Hvem kan oprette en ratepension?

En ratepension kan oprettes af alle, frem til 15 år efter du har nået efterlønsalderen. Ratepensionen kan både etableres som privat ordning eller som arbejdsgiveradministreret ordning. 

 

Er din ratepension oprettet 1. maj 2007 eller senere, er det din efterlønsalder, der er afgørende for, hvornår du senest kan oprette, samt hvornår du tidligst og senest kan får udbetalt din ratepension.


Udbetalingstidspunktet er ikke længere en på forhånd fastsat aldersgrænse, men følger den pågældende persons til enhver tid gældende efterlønsalder.

Investering af indestående på din ratepension

Indestående på en ratepension kan investeres på flere måder:

  • Kontant forrentning hvor du opnår et afkast, som følger markedsrenten.
  • Individuel depot hvor du selv vælger hvilke værdipapirer, der investeres i .

Indbetaling

Sammenlagt for både privat- og arbejdsgiverordninger kan der indsættes 63.100 kr. (2024) om året.

Fradrag

Alt hvad du indbetaler på en ratepension fratrækkes i din personlige indkomst - dog maks. 63.100 kr. (2024). 

Arbejdsgiveradministreret ordning

Hvis du har valgt at lade din arbejdsgiver administrere indbetalingen til din ratepension, vil indbetalingen blive fratrukket din lønseddel.

Det indbetalte beløb vil ikke blive medtaget på din årsopgørelse, hvilket betyder, at du opnår fuld fradragsvirkning uanset indbetalingens størrelse - dog maks 63.100 kr. (2024).

Selvstændigt erhvervsdrivende

Hvis du driver din virksomhed i privat regi under virksomhedsskatteordningen, kan du indbetale op til 30% af årets overskud før finansiering på en livrente.

 

Du forpligter dig ikke til at foretage indbetalingen i flere år.

 

Hvis du samtidig også er lønmodtager, er der ikke noget i vejen for, at du ved siden af 30 pct.´s-reglen, også indbetaler til en arbejdsgiveradministreret ordning.

Ophørspension

Du kan oprette en "OphørsPension", hvis du er ophørt med at være selvstændigt erhvervsdrivende - enten ved salg eller lukning. 
OphørsPension kaldes også en "§15a ordning".

 

For at oprette en OphørsPension skal du desuden opfylde nedenstående:

  • Du skal være fyldt 55 år. Der gælder ingen øvre aldersgrænse. 

  • Du skal have drevet selvstændig erhvervsvirksomhed - enten som hovedaktionær (der er krav om, at du har ejet mindst 25% af aktiekapitalen - eller har haft mere end 50% af stemmeværdien i selskabet) eller som personligt ejet - i en periode på mindst 10 år forud for det indkomstår, hvor du opretter pensionsordningen.

Desuden kan ordningen oprettes af medarbejdende ægtefælle og efterlevende ægtefælle, der har succederet i virksomheden.

Indbetalings- og fradragsregler

Du kan maksimalt indbetale 63.100 kr. (2024). Beløbet reguleres hvert år.

 

Du kan fratrække det indbetalte beløb fuldt ud i din personlige indkomst i afståelsesåret.

 

Hvis du afstår din virksomhed over en årrække, er det muligt at indbetale over 10 år. 10-årsperioden begynder det år, hvor du afstår hele virksomheden eller en del heraf.

 


Mobilbanken
Sparekassen Nr. Nebel og Omegn
GRATIS - i Play Butik
Vis